• Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości – zazwyczaj jest to numer Księgi Wieczystej,
  • Dowód osobisty,
  • Przydatna będzie również dokumentacja techniczna budynku lub lokalu (np. projekt budowlany), w przypadku działki- mapka geodezyjna i zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.